Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch 6 tháng đầu năm 2024, xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KHCN năm 2025

Viện Hoá học các HCTN kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Công văn số 635/VHL-TCCBKT ngày 25/03/2024 về việc Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch 6 tháng đầu năm 2024, xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KHCN năm 2025.

Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm nộp trước ngày 10/5/2024.

Xây dựng kế hoạch và dự toán NSNN nộp trước ngày 22/4/2024.

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị đôn đốc đơn vị mình thực hiện báo cáo đúng biểu mẫu và thời hạn gửi về phòng  QLTH (đ/c Thuỷ) để tổng hợp để gửi VAST.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Bài viết liên quan