Đăng ký nhu cầu đào tạo Trung cấp lý luận chính trị năm 2025

Viện Hoá học các HCTN kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Công văn số 1420/VHL-TCCBKT ngày 19/06/2024 về việc Đăng ký nhu cầu đào tạo Trung cấp lý luận chính trị năm 2025.

Danh sách cán bộ đăng ký gửi về phòng QLTH (đ/c Tuyên) trước ngày 21/6/2024 để tổng hợp.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Bài viết liên quan