Đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC năm 2022

Viện Hoá học các HCTN kính gửi: Các đơn vị trực thuộc CV số 2351/VHL-TCCB v/v đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC năm 2022
Cán bộ, viên chức được Viện Hàn lâm KH&CNVN xét đi học nếu không tham dự mà không có lý do chính đáng thì chỉ được xem xét cử đi học sau ít nhất 01 năm tính từ thời điểm có quyết định cử đi học.
 
Danh sách cán bộ đăng ký (theo mẫu gửi kèm) gửi về phòng QLTH trước ngày 06/12/2021 để tổng hợp gửi VAST.
 
Thông tin chi tiết xem file đính kèm.
 
Trân trọng./.

Bài viết liên quan