Đăng ký đề xuất nhiệm vụ thuộc chương trình pháp triển nhóm nghiên cứu xuất sắc tại Viện Hàn lâm KH&CNVN; QĐ Ban hành Quy định tạm thời quản lý Chương trình phát triển nhóm nghiên cứu xuất sắc tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Viện Hoá học các HCTN kính gửi: Các đơn vị trực thuộc:

1. CV số 2587/VHL-KHTC v/v Đăng ký đề xuất nhiệm vụ thuộc chương trình pháp triển nhóm nghiên cứu xuất sắc tại Viện Hàn lâm KH&CNVN
2. QĐ số 2439/QĐ-VHL v/v  Ban hành Quy định tạm thời quản lý Chương trình phát triển nhóm nghiên cứu xuất sắc tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Hồ sơ đề xuất gửi về phòng QLTH (đ/c Thuỷ) trước ngày 27/12/2021 để tổng hợp gửi VAST.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Bài viết liên quan