Đăng ký đề xuất đề tài/nhiệm vụ thu hút nhà khoa học trẻ vào làm việc tại Viện Hàn lâm KHCNVN

Viện Hoá học các HCTN kính gửi: Các đơn vị trực thuộc CV số 1885/VHL-KHTC về việc Đăng ký đề xuất đề tài/nhiệm vụ thu hút nhà khoa học trẻ vào làm việc tại Viện Hàn lâm KHCNVN.

Hồ sơ đề xuất gửi về phòng QLTH (đ/c Thuỷ) để tổng gửi VAST.

Trân trọng./.

Bài viết liên quan