Đăng ký đề xuất đề tài/nhiệm vụ thu hút nhà khoa học trẻ vào làm việc tại Viện Hàn lâm KH&CN VN

Viện Hoá học các hợp chất thiên nhiên kính gửi: Các đơn vị trực thuộc CV số 2027/VHL-KHTC v/v đăng ký đề xuất đề tài/nhiệm vụ thu hút nhà khoa học trẻ vào làm việc tại Viện Hàn lâm KH&CN VN.
 
Hồ sơ đề xuất gửi về phòng QLTH (đ/c Thuỷ) trước ngày 08/11/2021 để tổng hợp gửi VAST.
 
Thông tin chi tiết xem file đính kèm.
 
Trân trọng./.

Bài viết liên quan