Đăng ký đề tài KHCN thuộc 8 hướng KHCN ưu tiên và đề tài KHCN độc lập dành cho cán bộ trẻ bắt đầu thực hiện năm 2025 tại Viện Hàn lâm KHCNVN

Viện Hoá học các HCTN kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Công văn số 250/VHL-KHTC ngày 07/02/2024 về việc Đăng ký đề tài KHCN thuộc 8 hướng KHCN ưu tiên và đề tài KHCN độc lập dành cho cán bộ trẻ bắt đầu thực hiện năm 2025 tại Viện Hàn lâm KHCNVN.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Bài viết liên quan