Đăng ký đề tài KHCN thuộc 7 hướng KHCN ưu tiên và đề tài KHCN độc lập dành cho cán bộ trẻ bắt đầu thực hiện năm 2024 tại Viện Hàn lâm KHCNVN

Viện Hoá học các HCTN kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Công văn số 408/VHL-KHTC về việc Đăng ký đề tài KHCN thuộc 7 hướng KHCN ưu tiên và đề tài KHCN độc lập dành cho cán bộ trẻ bắt đầu thực hiện năm 2024 tại Viện Hàn lâm KHCNVN.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Bài viết liên quan