Đăng ký đề tài KHCN thuộc 7 hướng KHCN ưu tiên và đề tài KHCN độc lập dành cho cán bộ trẻ bắt đầu thực hiện năm 2023 tại Viện Hàn lâm KH&CN VN

Viện Hoá học các HCTN kính gửi: Các đơn vị trực thuộc CV số 484/VHL-KHTC về việc đăng ký đề tài KHCN thuộc 7 hướng KHCN ưu tiên và đề tài KHCN độc lập dành cho cán bộ trẻ bắt đầu thực hiện năm 2023 tại Viện Hàn lâm KH&CN VN.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Bài viết liên quan