Công văn về việc thực hiện nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập

Viện Hoá học các HCTN kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị CV số 1662/VHL-TCCB về việc thực hiện nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng./. 

Bài viết liên quan