Công bố Danh sách ứng viên chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2023

Ngày 6/11/2023, Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã công bố danh sách ứng viên đạt tiêu chuẩn công nhận chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2023.

Theo kết quả phiên họp lần thứ XII, nhiệm kì 2018 – 2023 của Hội đồng Giáo sư Nhà nước, ngày 6/11/2023, Hội đồng công bố danh sách các ứng viên đủ tiêu chuẩn công nhận chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2023. Theo danh sách được Hội đồng công bố, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam có 05 cán bộ đủ tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, 16 cán bộ đủ tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư.

DANH SÁCH ỨNG VIÊN CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ CỦA VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM NĂM 2023, ĐƯỢC HỘI ĐỒNG CHỨC DANH GIÁO SƯ NHÀ NƯỚC CÔNG BỐ

Nguồn: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Bài viết liên quan