Ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các đon vị trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Viện Hoá học các HCTN kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Quyết định số 1258/QĐ-VHL ngày 06/06/2024 về việc Ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các đon vị trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Bài viết liên quan