Ban hành Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, phát triển Chính phủ số/Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021 - 2025

Viện Hoá học các HCTN kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị quyết định số 1897/QĐ-VHL ngày 12/11/2021 của Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam về việc Ban hành Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, phát triển Chính phủ số/Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021 - 2025.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng ./.

Bài viết liên quan