Ban hành Chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về Thu thập và phân tích thông tin về tài sản thẩm định giá

Viện Hoá học các HCTN kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Thông tư số 31/2024/TT-BTC ngày 16/05/2024 về việc Ban hành Chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về Thu thập và phân tích thông tin về tài sản thẩm định giá.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Bài viết liên quan