Lãnh đạo viện qua các thời kỳ

CẤP TRƯỞNG QUA CÁC THỜI KỲ

Hoàng Văn Phiệt

PGS.TS. Hoàng Văn Phiệt

Trưởng Phòng Hóa học các Hợp chất thiên nhiên
(1980-1985)
Giám đốc Trung tâm Hóa học các Hợp chất thiên nhiên
(1985-1990)
Viện trưởng Viện Hóa học các Hợp chất thiên nhiên
(1990-1997)

Hoàng Thanh Hươnng

PGS.TS. Hoàng Thanh Hương

Phó Viện trưởng Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên
(1990-1997)
Viện trưởng Viện Hóa học các Hợp chất thiên nhiên
(1997-2004)

Châu Văn Minh

GS.TS. Châu Văn Minh

Phó Viện trưởng Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên
(1997-2004)
Viện trưởng Viện Hóa học các Hợp chất thiên nhiên
(2004-2008)
Phó Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
(2007-2008)
Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
(2008 đến nay)

Phạm Quốc Long

GS.TS. Phạm Quốc Long

Phó Viện trưởng Viện Hóa học các Hợp chất thiên nhiên
(2005-2008)
Viện trưởng Viện Hóa học các Hợp chất thiên nhiên
(2008 đến nay)

 

CẤP PHÓ QUA CÁC THỜI KỲ

Phạm Hoàng Ngọc

 PGS.TS. Phạm Hoàng Ngọc

Phó Giám đốc Trung tâm Hóa học các Hợp chất thiên nhiên
(1985-1990)

Mai Nghị

KS. Mai Nghi

Phó Giám đốc Trung tâm Hóa học các Hợp chất thiên nhiên
(1985-1990)

Mai Văn Trì

TS. Mai Văn Trì

Phó Viện trưởng Viện Hóa học các Hợp chất thiên nhiên
(1990-1995)

Đào Đình Kim

TS. Đào Đình Kim

Phó Viện trưởng Viện Hóa học các Hợp chất thiên nhiên
(1992-1997)

Trương Tất Hiếu

ThS. Trương Tất Hiếu

Phó Viện trưởng Viện Hóa học các Hợp chất thiên nhiên
(2002-2010)

Lê Mai Hương

PGS.TS. Lê Mai Hương

Phó Viện trưởng Viện Hóa học các Hợp chất thiên nhiên
(2005 đến 2013)

Nguyễn Mạnh Cường

PGS.TS. Nguyễn Mạnh Cường

Phó Viện trưởng Viện Hóa học các Hợp chất thiên nhiên
(2010 đến nay)

TS. Lê Tất Thành

Phó Viện Trưởng Viện hóa học các Hợp chất thiên nhiên

(2013 đến nay)

 

PGS.TS Phạm Thị Hồng Minh

Phó Viện Trưởng Viện hóa học các Hợp chất thiên nhiên

(2019 đến nay)