Hội đồng khoa học

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC NHIỆM KỲ 2018 - 2020

Chủ tịch: GS.TS. Lê Mai Hương
Phó chủ tịch: GS.TS. Phạm Quốc Long
PGS.TS Nguyễn Mạnh Cường
Thư ký: PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Vân

Danh sách các ủy viên:

 1. PGS. TS Ngô Kim Chi
 2. PGS. TS Lê Minh Hà
 3. PGS. TS Phạm Thị Hồng Minh
 4. PGS. TS Đoàn Lan Phương
 5. PGS. TS Lê Thị Phương Quỳnh
 6. PGS. TS Trần Thị Thu Thủy
 7. TS. Lê Hữu Cường
 8. TS. Lưu Văn Chính
 9. TS. Hà Việt Hải
 10. TS. Trần Thị Như Hằng
 11. TS. Nguyễn Phi Hùng
 12. TS. Đỗ Hữu Nghị
 13. TS. Lê Tất Thành
 14. PGS. TS Hoàng Thanh Hương - Thành viên mời
 15. PGS. TSKH Nguyễn Xuân Nguyên - Thành viên mời