Triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 tại Viện Hàn lâm KH&CNVN