Thu thập thông tin triển khai sản xuất sản phẩm của các đơn vị trực thuộc