Thư mời của Bộ Khoa học Công nghệ tham dự tọa đàm với Đại học Paris Sud