Thông báo đăng ký giới thiệu các kết quả KH&CN để tham gia Chương trình Aus4Innovation