Sử dụng tên trên bao bì và trong quảng cáo sản phẩm được chuyển giao công nghệ