Hai sự kiện khoa học và công nghê kèm theo CV số 2353/VHL-UDTKCN ngày 31/10/2019 về việc tham gia triển lãm khoa học công nghệ