Hỗ trợ kinh phí công bố khoa học và bảo vệ luận án, luận văn năm 2012