Góp ý vận hành thử nghiệm nền tảng dữ liệu và dịch vụ thông tin sở hữu công nghiệp IPPLATFORM