Công văn về việc tham gia khóa đào tạo sau Đại học về biến đổi khí hậu