Công văn số 267/HVKHCN về việc báo cáo tiền độ đề tài