Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư với Cộng hòa Áo