Đề xuất nhiệm vụ HTQT cấp Viện với Quỹ NCCB Belarus giai đoạn 2020-2021