Đề xuất nhiệm vụ HTQT cấp Viện HLKHCNVN với Viện liên hiệp nghiên cứu hạt nhân Dubna giai đoạn 2020 - 2021