Đề xuất nhiệm vụ HTQT cấp Viện HLKHCNVN với Viện Hàn lâm Khoa học Czech giai đoạn 2020 - 2021