Đề xuất nhiệm vụ HTQT cấp Viện HLKHCNVN với Trung tâm NCQG Italia giai đoạn 2020-2021