Đề xuất nhiệm vụ HTQT cấp Viện HLKHCNVN với Quỹ Nghiên cứu cơ bản Nga giai đoạn 2020 - 2021