Đăng ký nhiệm vụ KHCN về nghiên cứu phát triển VLXD phục vụ các công trình ven biển và hải đảo