Công văn thông báo tuyển dụng Viện Hóa học các Hợp chất thiên nhiên

Viện Hóa học các Hợp chất thiên nhiên thông báo công văn số 97/TB-HCTN v/v tuyển dụng viên chức đối với trường hợp đặc biệt năm 2020.

 

Thông tin chi tiết xem file đính kèm:

1. CV-TB-HCTN-1.jpg

2. CV-TB_HCTN-2.jpg