Tài liệu liên quan

Quyết định số 01/QĐ-VHL, ngày 19/2/2013: Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Quyết định số 01/QĐ-VHL, ngày 19/2/2013:  Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Bấm vào đường link sau đây để tải về tài liệu: Download tại đây