Lý lịch khoa học cán bộ Trung tâm phát triển Công nghệ sạch và Vật liệu

LÝ LỊCH KHOA HỌC CÁN BỘ

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SẠCH VÀ VẬT LIỆU

 

PGS. TS. NCVCC. Phạm Thị Hồng Minh

Giám đốc Trung tâm

TS. NCVC. Hoàng Thị Bích

Phó Giám đốc Trung tâm

TS. NCVC. Đỗ Tiến Lâm

Cán bộ Trung tâm

TS.NCV. Hà Thị Thanh Hương

Cán bộ Trung tâm

CN. NCV. Phạm Thị Ngọc Thủy

Cán bộ Trung tâm

CN. NCV. Dương Hải Âu

Cán bộ Trung tâm

KS. Lương Đức Quang

Cán bộ Trung tâm