Nhóm Tổng hợp hữu cơ

1. Thông tin chung

Trưởng nhóm: TS. Lưu Văn Chính
Điện thoại: 024.38361325
Di Động: +84 902038588
E-mail: chinhluuvan@gmail.com
Địa chỉ : Phòng 704 Tầng 7, nhà 1H, Viện Hóa học các Hợp chất thiên nhiên, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Nhóm Tổng hợp hữu cơ (THHC) được thành lập năm 2010 sau khi tách ra từ Phòng Hoạt chất Sinh học theo quyết định số 134/QĐ-HCTN ngày 20 tháng 12 năm 2010 của Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên.

2. Cán bộ đang công tác tại phòng

Tập thể cán bộ nhóm Tổng hợp hữu cơ

STT Họ và tên Vị trí công tác
1 TS. Lưu Văn Chính  Trưởng nhóm
2 Ths. Trương Ngọc Hùng  Nghiên cứu viên
3 NCS. Trịnh Thị Minh Nguyệt  Nghiên cứu viên
4 KS. Nguyễn Thị Nga  Nghiên cứu viên

3.   Chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực nghiên cứu

a.   Chức năng:

-         Nghiên cứu cơ bản có định hướng về lĩnh vực tổng hợp và bán tổng hợp hữu cơ. 

b.   Nhiệm vụ, lĩnh vực nghiên cứu:

-         Nghiên cứu bán tổng hợp các hợp chất thiên nhiên nhằm tạo ra các dẫn xuất mới có hoạt tính cao, bền vững và dễ sử dụng. 

-         Nghiên cứu tổng hợp toàn phần các chất có hoạt tính sinh học cao và các chất làm thuốc generic. 

-         Nghiên cứu các qui trình công nghệ tạo sản phẩm phục vụ cuộc sống quy mô phòng thí nghiệm và quy mô pilot. 

-         Tham gia đào tạo đại học, sau đại học và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tổng hợp hữu cơ. 

-         Thực hiện các nhiệm vụ được phân công của Viện, tham gia phối hợp nghiên cứu lĩnh vực Hóa học các hợp chất thiên nhiên. 

4. Kết quả nổi bật

  • Về Khoa học và Công nghệ

-          Đã tham gia, chủ trì 4 đề tài cấp Nhà nước, chủ trì 2 đề tài cấp Bộ, chủ trì 5 đề tài cấp cơ sở.

-         Các hướng nghiên cứu chính:

+  Nghiên cứu qui trình tổng hợp toàn phần các chất được sử dụng làm thuốc generic như atenolol, propranolol…qui mô PTN và cả qui mô pilot.

+  Nghiên cứu bán tổng hợp và tổng hợp toàn phần các hoạt chất có hoạt tính sinh học cao đặc biệt là nhóm các chất có hoạt tính kháng u, chống ung thư.

Từ năm 2009 Nhóm đã đi sâu vào hướng nghiên cứu các hoạt chất có khả năng chống ung thư của lớp chất có chứa khung α,β- xeton không no như chalcone, aurone… và đã tổng hợp được khoảng 50 sản phẩm trong đó khoảng 30 sp là chất mới và gần 10 sp cho hoạt tính gây độc tế bào trên nhiều dòng. Đặc biệt hiện nay, Nhóm đã tiến hành nghiên cứu thử nghiệm tổng hợp một số dẫn xuất chalcone trên nhưng có gắn thêm các base nucleoside và đã cho kết quả khá hứa hẹn, đây là một hướng mới rất có triển vọng và sẽ được chúng tôi tiếp tục nghiên cứu và triển khai.

Trong tương lai Nhóm sẽ tiếp tục đi sâu nghiên cứu để tổng hợp thêm nhiều sản phẩm mới với hoạt tính kháng u và chống ung thư cao hơn dựa trên việc nghiên cứu mối quan hệ hoạt tính sinh học – cấu trúc (QSAR)

  • Về đào tạo, hợp tác quốc tế 

Đào tạo:  Đã tham gia hướng dẫn thành công 01 luận án tiến sĩ, 04 luận văn thạc sĩ và trên 10 khoá luận tốt nghiệp đại học.

 Hiện nay nhóm đang tiếp tục hướng dẫn 02 nghiên cứu sinh, một số học viên cao học và sinh viên.

Hợp tác quốc tế: Nhóm duy trì tốt quan hệ hợp tác khoa học với một số phòng thí nghiệm của Hàn Quốc.

-         Đã công bố 95 công trình khoa học trên các tạp chí, hội nghị trong và ngoài nước.