Xây dựng đề xuất nhiệm vụ, đề án thực hiện "Chương trình phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao" Theo kế hoạch và dự toán ngân sách năm 2014