Tuyển chọn các đề tài, dự án SXTN năm 2014 thuộc Chương trình Hóa dược