Tham gia dự tuyển chương trình đào tạo Tiến sĩ tại Trung Quốc