Thông báo kêu gọi các đề xuất đề tài/ dự án KH&CN theo Nghị định thư theo Chương trình hợp tác ZIM (Việt Nam - CHLB Đức)