Thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ đăng ký Chương trình LIF