Thông báo bảo vệ luận án Tiến sĩ của NCS. Cầm Thị Ính