Rà soát các đăng ký SHTT còn tồn đọng tại các đơn vị