Quyết định về việc tổng hợp số lượng và hỗ trợ kinh phí các công trình khoa học xuât bản, văn bằng sở hữu trí tuệ năm 2019 của Học Viện Khoa học và Công nghệ