Nâng lương 6 tháng đầu năm 2019 và nâng lương trước thời hạn 2018