Lưu ý các đoàn đi công tác với các nước thuộc khối Schengen