Kết quả bảo vệ luận văn Tiến sĩ của NCS. Nguyễn Thị Kim Thúy