Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019