Hướng dẫn báo cáo kết quả 6 tháng đầu năm và đề xuất kế hoạch 2015